หลวงปู่ทองดี อนีโฆ เทศนาธรรม เรื่อง อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 

๑๕ มค ๒๕๕๗ ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขางามวงศ์วาน