ธรรมเทศนา จงมองให้เห็นถึงโทษของความโลภ ความโกธร ความหลง
๑๐ ธ.ค. ๕๘ สวนพุทธบารมี วัดใหม่ปลายห้วย จ.พิจิตร