ขอเชิญทุกท่านร่วมสร้างอาคารผู้ป่วย ๖ ชั้น  ให้กับโรงพยาบาลพิจิตร
โครงการจัดสร้างตึกหลวงปู่ทองดี อนีโฆ ๒ เพื่อใช้สำหรับให้การดูแลผู้ป่วยอายุรกรรม ซึ่งปัจจุบันมีสภาพที่แออัด เหตุด้วยปริมาณผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลมีจำนวนมากถึง ๒๕๐ - ๓๐๐ รายต่อวัน
ในขณะที่ทางโรงพยาบาลมีจำนวนเตียงที่รองรับได้เพียง ๒๐๐ รายต่อวัน
ดังนั้นเกือบทุกวันโรงพยาบาลต้องเพิ่มปริมาณเตียงชั่วคราวด้วยเตียงผ้าใบ
ในบริเวณระเบียงของตึก ทำให้ผู้ป่วยที่มีความเจ็บปวดอยู่แล้วนั้น ขาดความสะดวกและปลอดภัย
หลวงปู่ทองดี อนีโฆ จึงดำริที่จะก่อสร้างหอผู้ป่วย ๖ ชั้น ที่สามารถรองรับผู้ป่วยทั้งชายและหญิง
เพื่อเพิ่มปริมาณเตียงให้เพียงพอกับสภาพผู้ป่วยที่มีอยู่ในปัจจุบันและอนาคต
เพื่อบรรเทาทุกข์ของผู้ป่วย ซึ่งส่วนมากมีฐานะยากจน นับว่าเป็นมหากุศลที่พระคุณท่านพร้อมด้วยศิษยานุศิษย์และผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายจะได้ร่วมกันสร้างบุญในครั้งนี้
โดยงบประมาณในการสร้างนั้น ราวประมาณ ๑๔๐ ล้านบาท และเริ่มบอกบุญมาต้ังแต่ปี ๒๕๕๘ แต่ยังไม่ครบจำนวนในการสร้างทั้งหมด ยังขาดงบประมาณอีกมาก จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันสร้างบุญในครั้งนี้

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ปีนี้ ๒๕๖๐ ทางวัดฯได้รับปัจจัยจากงานกฐิน เป็นจำนวนเงิน ๔๐ ล้านบาท
หากยังขาดในงบประมาณเพิ่มเติมอีก จะเเจ้งเลขที่บัญชีในการรับบริจาคอีกครั้งครับ

แต่ยังสามารถทำบุญได้ที่วัดใหม่ปลายห้วยได้โดยตรงนะครับ
ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับ


ขอบุญบารมี กุศลความดีและความเป็นมหามงคลอันสูงสุดทั้งทางโลก

และทางธรรม จงบังเกิดมีแก่ผู้บริจาคทรัพย์

เพื่อจัดสร้างอาคารผู้ป่วย โรงพยาบาลพิจิตร

และผู้ที่กำลังเดินทางไปสู่ความพ้นทุกข์ทุกๆท่าน ครับ สาธุ สาธุ สาธุ
 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 
ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านครับ สาธุ
(ระยะเวลาตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ งบประมาณที่ใช้ในการสร้างและดำเนินงาน ๑๒๐ ล้านบาท)
----------------------------------------------------------------------