วัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง เพื่อสร้างอาคารผู้ป่วย ๖ ชั้น ให้กับโรงพยาบาลพิจิตร มีทั้งหมด ๖ เนื้อครับ

เนื้อนวโหะ ๕๐๐  เหรียญ
เนื้ออัลปาก้าลงยาสีฟ้าน้ำทะเล ๑,๐๐๐ เหรียญ
เนื้ออัลปาก้า ๑,๐๐๐ เหรียญ
เนื้อทองแดง ๑,๐๐๐ เหรียญ
เนื้อทองเหลือง ๑,๐๐๐  เหรียญ 

เนื้อเงิน ๙๙ เหรียญ (หมดแล้วครับ)

 

Additional information