งานสาธารณะประโยชน์ของหลวงปู่ทองดี อนีโฆ

(พระพิศาลญาณวงศ์)

ด้านการพยาบาล

- สร้างอาคารสงฆ์อาพาธและหอผู้ป่วยอายุรกรรมโรงพยาบาลพิจิตร จำนวน ๔๓,๐๐๐,๐๐๐ และจัดซื้อคุรุภัณฑ์การแพทย์และคุรุภัณฑ์ทั่วไป จำนวน ๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท

 - รับเป็นองค์อุปภัมภ์ในการดำเนินการก่อสร้าง อาคารศูนย์มะเร็งรังสีวิทยา และ หอผู้ป่วยสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวนในการดำเนินการก่อสร้าง ๑๐๐ ล้านบาท เริ่มลงเมือสร้าง วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ จะแล้วเสร็จใน วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖ อีกทั้งเป็นผู้ก่อตั้งทุนพระพิศาลญาณวงศ์เพื่อพระสงฆ์อาพาธ และกองทุนพระพิศาลญาณวงศ์เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์

ด้านการศึกษา

- หลวงปู่ทองดี อนีโฆ เป็นผู้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในทุกๆปีอย่างสม่ำเสมอ

- พ.ศ.๒๕๕๒ มอบทุนการศึกษาแด่พระภิกษุสามเณรจังหวัดพิจิตร ผู้ที่สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง ปี ๒๕๕๑ จำนวน ๑๗ ทุน ในงานส่งมอบอาคารเรียนหน่วยวิทยบริการ ณ วัดพฤกษะวันโชติการาม

- ในปี ๒๕๕๓ หลวงปู่ ทองดี อนีโฆ เป็นกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านปลายห้วย ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

- ในปี ๒๕๕๓ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้นำด้านการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ระดับเข็มทอง จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร

- มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในทุกๆปีอย่างสม่ำเสมอ - ในปี ๒๕๕๓ เกียรติคุณเป็นผู้สนับสนุนอุปภัมภ์การศึกษาคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตรเป็นอย่างดี

- ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ พระพิศาลญาณวงศ์ (หลวงปู่ทองดี อนีโฆ) ได้สนับสนุนการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีสำนักเรียน วัดตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์และถวายค่าภัตตาหารเดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท

- ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ถวายปัจจัยสร้างห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ณ วัดตากฟ้า พระอารามหลวง จังหวัดนครสวรรค์ เป็นจำนวนเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท

- ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ถวายปัจจัยเป็นค่าหนังสือเรียนพระปริยัติธรรมแด่สำนักศาสนศึกษาวัดตากฟ้า เป็นจำนวนเงิน ๑๙๐,๐๐๐ บาท

- ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ บริจาคเงินเข้ากองทุน รัตนภัตต์ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท - ในปี พ.ศ.๒๕๕๕ ถวายเงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาทเป็นค่าหนังสือเรียนปริยัติธรรม แผนกบาลี เพื่ออุปภัมภ์บำรุงสำนักศาสนศึกษา วัดตากฟ้า โรงเรียนปริยัติธรรมแผนกบาลีประจำจังหวัดนครสวรรค์ แห่งที่ ๑

Additional information