w001 1

ชื่อ พระครูใบฏีกาอุดร ได้เปลี่ยนดำรงสมณศักดิ์ใหม่เป็น พระครูวิวัฒน์วรสถิตย์

เมื่อวันที่  ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘   (สามารถดาวน์โหลดหนังสือฉลองสมณศักดิ์ได้ที่นี่)

ฉายา ฐานุตฺตโร

นามเดิม อุดร

ตำแหน่ง  เจ้าคณะปกครองคณะสงฆ์ เจ้าอาวาสวัดใหม่ปลายห้วย 

วุฒิการศึกษา  ปวส.  ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)

อายุ ๓๕  พรรษา๑๖

ได้รับการจัดตั้งเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพิจิตรแห่งที่ ๑๒ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๒

ประวัติการเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/ดูงานของเจ้าสำนัก

  • พระครูใบฎีกาอุดร   ฐานุตฺตโร  อายุ ๓๕ พรรษา ๑๖  เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมฯ                  การศึกษานักธรรม เอก
     
  • ปีพุทธศักราช  ๒๕๔๘ ไปดูงานการปฏิบัติธรรมของสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ ๑ วัดพระธาตุศรีจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
  • ปีพุทธศักราช  ๒๕๔๙ ไปดูงานการปฏิบัติธรรมของสำนักวิปัสสนากัมมัฏฐาน วัดอัมพวัน อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
  • ปีพุทธศักราช  ๒๕๕๐ ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดใหม่ปลายห้วย  ได้บริหารงานด้านการเผยแผ่พระพุทธสาสนา  ส่วนการปฏิบัติธรรมมากยิ่งขึ้น
  • ปีพุทธศักราช ๒๕๕๔  เข้าฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์  ระหว่างวันที่ ๑๒ มีนาคม –  ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔  ณ วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร ตำบล บ้านหลวง อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่
  • ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งทางการปกครองคณะสงฆ์ คือ เจ้าอาวาสวัดใหม่ปลายห้วย

Additional information