ขอเชิญทุกท่านร่วมบรรพชาและปฎิบัติธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงฯรัชกาลที่ ๙ ในระหว่างวันที่  ๓-๑๒ ธ.ค. ๒๕๕๙

วัดใหม่ปลายห้วยจัดพิธีอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงฯ รัชกาลที่ ๙  ประจำปี ๒๕๕๙
ตั้งแต่วันที่ ๓ -๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ วัดใหม่ปลายห้วย ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร

(ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาในธรรมและผู้ที่สนใจต้องการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ(บวชพระ) สามารถมาสมัครด้วยตนเองได้ที่วัดใหม่ปลายห้วย ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๒ ธ.ค. ๕๙ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย)

(สำหรับท่านที่ต้องการทำบุญเป็นค่าอาหารสำหรับพระภิกษุและผู้มาร่วมปฏิบัติธรรมตั้งแต่ ๓-๑๒ ธ.ค. ๕๙ ค่าใช้จ่ายสำหรับเป็นค่าอาหารในแต่ละวันเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ครับ (ไม่รวมน้ำปานะ) ถ้าท่านใดสนใจและมีแรงกำลังเท่าใดก็ร่วมบุญได้ครับ ขออนุโมทนาสาธุในบุญนี้กับทุกท่านด้วยครับ สาธุ บุญรักษา)

(สำหรับท่านที่ต้องการเป็นเจ้าภาพในการบวชพระ สามารถร่วมทำบุญได้ โดยใช้ปัจจัยในการบวชรูปละ ๓,๐๐๐ บาท)

กำหนดการการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพิจิตรแห่งที่ ๑๒
วัดใหม่ปลายห้วย ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร (ผมนำเอากำหนดการของปี ๒๕๕๘ มาเป็นตัวอย่างให้ทุกท่านได้อ่านก่อนนะครับ เพราะกำหนดการตัวจริงอาจไม่ตรงกับที่ได้บอกไว้ในหน้าเพจนี้ ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ หากได้กำหนดการที่ถูกต้องแล้วจะนำมาแสดงให้ถูกต้องครับ)


วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ (สำหรับผู้ที่ต้องการมาเพื่อบวชเนกขัมมะ (บวชพระ) กรุณานำบัตรประชาชนมาพร้อมถ่ายสำเนา ๑ ชุด และสำเนาทะเบียนบ้าน ๑ ชุด มาด้วยนะครับ)
- เวลา ๐๙.๐๐ น. ตรวจปัสสาวะ
        ๑๒.๐๐ น. ปลงผมนาค
        ๑๘.๐๐ น. สอนนาค
        ๑๙.๐๐ น. ซ้อมขานนาค


วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๙
เวลา ๐๘.๓๐ น. ผู้ที่มาร่วมงาน / ผู้มีเกียรติ /พร้อมกันที่ศาลาการเปรียญ
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. พิธีบรรพชาอุปสมบทนาคหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงฯ รัชกาลที่ ๙
 

วันที่ ๔ –๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๙

๐๔.๐๐ น. ตีระฆัง
๐๔.๓๐ น. ทำวัตรเช้า
๐๗.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า
ทำภารกิจส่วนตัว
๐๙.๐๐ น. ปฏิบัติธรรม ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๙
๑๑.๐๐ น. รับประทานอาหาร
๑๓.๐๐ น. สวดมนต์ตอนบ่าย
ปฏิบัติธรรม ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๙
๑๕.๓๐ น. รับน้ำปานะ
ทำภารกิจส่วนตัว
๑๗.๐๐ น. ทำวัตรเย็น
๑๘.๐๐ น. หลวงปู่ทองดี อนีโฆ สอนกรรมฐาน
๒๐.๐๐ น.รับน้ำปานะ
๒๑.๐๐ น. เข้าที่พัก

หมายเหตุ
๑. เวลาและกำหนดการต่างๆอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
๒. วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ บวชเนกขัมมะ รับศีล ๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ สวนป่าพุทธบารมี(สวนป่าใกล้กับวัด)
๓. ท่านสามารถปฏิบัติธรรม ๒ วัน ๓ วัน ๕ วัน แล้วขอลาศีลกลับได้ (สำหรับท่านที่ไม่ต้องการบวชเนกขัมมะ แต่มาปฎิบัติธรรม สามารถรับศีล ๘ เพื่อปฎิบัติธรรมและขอลาศึลกลับได้)
๔. เตรียมเครื่องใช้ส่วนตัวให้พร้อม เช่น ไฟฉาย กลด มุ้ง เต็นท์ ที่นอน ยากันยุง ผ้าใบกันน้ำ หลอดไฟ สายไฟ ปลั๊กไฟ ยาติดตัวที่ท่านต้องใช้ประจำวัน (ปฏิบัติในสวนป่าพุทธบารมี)
สอบถามได้ที่ พระครูวิวัฒน์วรสถิอุดร ฐานุตตโร ๐64 354 0684  (เจ้าอาวาสวัดใหม่ปลายห้วย) หรือสอบถามในเฟสบุ๊ค
https://www.facebook.com/pages/%E๐%B8%AB%E๐%B8%A5%E๐%B8%A7%E๐%B8%87%E๐%B8%9B%E๐%B8%B9%E๐%B9%88%E๐%B8%97%E๐%B8%AD%E๐%B8%87%E๐%B8%94%E๐%B8%B5-%E๐%B8%AD%E๐%B8%99%E๐%B8%B5%E๐%B9%82%E๐%B8%86/55๐363571652612

 

Additional information