(สำหรับท่านที่ต้องการเป็นเจ้าภาพในการบวชพระ สามารถร่วมทำบุญได้ โดยใช้ปัจจัยในการบวชรูปละ ๓,๐๐๐ บาท)

กำหนดการการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพิจิตรแห่งที่ ๑๒
วัดใหม่ปลายห้วย ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร


วันพฤหัสบดีที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ (สำหรับผู้ที่ต้องการมาเพื่อบวชเนกขัมมะ กรุณานำบัตรประชาชนมาพร้อมถ่ายสำเนา ๑ ชุด และสำเนาทะเบียนบ้าน ๑ ชุด มาด้วยนะครับ)
- เวลา ๐๙.๐๐ น. ตรวจปัสสาวะ
        ๑๒.๐๐ น. ปลงผมนาค
        ๑๘.๐๐ น. สอนนาค
        ๑๙.๐๐ น. ซ้อมขานนาค


วันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
เวลา ๐๘.๓๐ น. ผู้ที่มาร่วมงาน / ผู้มีเกียรติ /พร้อมกันที่ศาลาการเปรียญ
๐๙.๐๐ น พิธีบรรพชาอุปสมบทนาคหมู่เฉลิมพระเกียรติ
 - นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ประธานพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยที่โต๊ะหมู่บูชา
 -พิธีกรอาราธนาศีล
 -ประธานสงฆ์ให้ศีล
 -ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร กล่าวรายงาน
 -ประธานพิธีลุกจากที่นั่งไปยืนหน้าโต๊ะหมู่ประดิษฐาน พระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทุกคนยืนขึ้น
 -ประธานถวายความเคารพ แล้วถวายเครื่องราชสักการะ เปิดกรวยดอกไม้ที่ธูปเทียนแพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ วางไว้ด้านข้าง
 ถอยออกมา ถวายความเคารพ(คำนับ) พร้อมกันทุกคน
 -ประธานอ่านคำสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล จบแล้วถวายความเคารพ พร้อมกันทุกคน
 -ประธานพิธีเดินไปยื่นที่หน้าโต๊ะหมู่ประดิษฐาน พระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร
 ถวายเครื่องราชสักการะ เปิดรกวยดอกไม้ที่ธูปเทียนแพ
 -ประธานพิธีและผู้มีเกียรติ มอบผ้าไตรให้กับนาค
 -พิธีบรรพชานาคหมู่
 -ผู้แทนนาคถวายเครื่องสักการะ นาคทั้งหมดกล่าวคำขอบรรพชา
 -พระสงฆ์อนุโมทนา
เวลา ๑๒.๐๐ น. สามเณรที่บรรพชาแล้ว เข้าอุโบสถประกอบพิธีอุปสมบท
 เสร็จพิธี

วันเสาร์ที่ ๕ –๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๘

๐๕.๐๐ น. ตีระฆัง
๐๕.๓๐ น. ทำวัตรเช้า
๐๗.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า
ทำภารกิจส่วนตัว
๐๙.๐๐ น. ปฏิบัติธรรม ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๑๑.๐๐ น. รับประทานอาหาร
๑๓.๐๐ น. สวดมนต์ตอนบ่าย
ปฏิบัติธรรม ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๑๕.๓๐ น. รับน้ำปานะ
ทำภารกิจส่วนตัว
๑๗.๐๐ น. ทำวัตรเย็น
๑๘.๐๐ น. หลวงปู่ทองดี อนีโฆ สอนกรรมฐาน
๒๐.๐๐ น.รับน้ำปานะ
๒๑.๐๐ น. เข้าที่พัก

หมายเหตุ
๑. เวลาและกำหนดการต่างๆอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
๒. วันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ บวชเนกขัมมะ รับศีล ๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ สวนป่าพุทธบารมี(สวนป่าใกล้กับวัด)
๓. ท่านสามารถปฏิบัติธรรม ๒ วัน ๓ วัน ๕ วัน แล้วขอลาศีลกลับได้ (สำหรับท่านที่ไม่ต้องการบวชเนกขัมมะ แต่มาปฎิบัติธรรม รับศีล ๘)
๔. เตรียมเครื่องใช้ส่วนตัวให้พร้อม เช่น ไฟฉาย กลด มุ้ง เต็นท์ ที่นอน ยากันยุง ผ้าใบกันน้ำ ยาติดตัวที่ท่านต้องใช้ประจำวัน(ปฏิบัติในสวนป่าพุทธบารมี)
สอบถามได้ที่ พระครูวิวัฒน์วรสถิอุดร ฐานุตดโร ๐86 ๐628446 (เจ้าอาวาสวัดใหม่ปลายห้วย) ๐84-1528191หรือสอบถามในเฟสบุ๊ค
https://www.facebook.com/pages/%E๐%B8%AB%E๐%B8%A5%E๐%B8%A7%E๐%B8%87%E๐%B8%9B%E๐%B8%B9%E๐%B9%88%E๐%B8%97%E๐%B8%AD%E๐%B8%87%E๐%B8%94%E๐%B8%B5-%E๐%B8%AD%E๐%B8%99%E๐%B8%B5%E๐%B9%82%E๐%B8%86/55๐363571652612

 

Additional information