ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยครับ
ร่วมบริจาคปัจจัยในการเป็นเจ้าภาพบวชพระแและเลี้ยงอาหารผู้ปฎิบัติธรรมในวันที่ ๓ ธ.ค. -๑๓ ธ.ค. ๕๘นี้
สรุปยอดเจ้าภาพบวชพระและร่วมทำบุญเป็นค่าอาหาร
สำหรับพระภิกษุและผู้มาร่วมปฏิบัติธรรม
ในงานอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ๔-๑๓ ธ.ค. ๕๘
๑.เจ้าภาพบวชพระ เป็นเงิน  54,456.78 บาท
๒.ทำบุญเป็นค่าอาหาร เป็นเงิน  14,700  บาท
๓.ทำบุญน้ำปานะ เป็นเงิน 2,000 บาท

หากท่านใดมีความประสงค์บริจาคเพิ่มเติมสามารถเดินทางไปร่วมบุญ และบริจาคได้ที่วัดใหม่ปลายห้วยตลอดเวลานะครับ
************************************************************


ท่านใดสนใจเป็นเจ้าภาพบวชพระและร่วมทำบุญเป็นค่าอาหารสำหรับพระภิกษุและผู้มาร่วมปฏิบัติธรรม ในงานอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ๔-๑๓ ธ.ค. ๕๘

เริ่มตั้งแต่วันที่ ๔ (วันอุปสมบท)- ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ จำนวน ๑๐ วัน

๑. (สำหรับผู้ที่ต้องการทำบุญเป็นค่าอาหารสำหรับพระและผู้มาร่วมปฏิบัติธรรม สามารถเป็นร่วมบุญได้ครับ โดยค่าใช้จ่ายอาหารในแต่ละวันไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาทครับ หรือถ้าท่านใดมีแรงกำลังเท่าใดก็สามารถร่วมบุญได้ครับ  (ไม่รวมน้ำปานะต่างๆ)

 

๒. (สำหรับท่านที่ต้องการเป็นเจ้าภาพในการบวชพระ สามารถร่วมทำบุญได้ โดยใช้ปัจจัยในการบวชรูปละ ๓,๐๐๐ บาท)

 

ปิดรับการจองและสรุปการเป็นเจ้าภาพจากทางหน้าเว็บในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (วันสุดท้ายเปิดรับ) ครับ

ขออนุโมทนาบุญ กับทุกท่านที่ได้ร่วมสร้างบุญในครั้งนี้ สาธุ นะโมพุทธายะ คุณพระรักษา

----------------------------------------------------

ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพบวชพระ ๔ ธ.ค. ๕๘ รูปละ 3,000 บาท

๑. คุณ NUTT (สหทัศ) เจ้าภาพ ๑ รูป (โอนแล้ว)    3,456.78 บาท (10/11/2558)

๒.คณPattana(พี่หมอ)เจ้าภาพ   ๓ รูป (โอนแล้ว)     9,000.00 บาท  (10/11/2558)

๓.คุณหลิน Liney เจ้าภาพ ๑ รูป (โอนแล้ว)           3,000.00 บาท (11/11/2558)

๔.คุณเมย์กับนัส Momay เจ้าภาพ ๑ รูป (โอนแล้ว) 3,000.00 บาท (11/11/2558)

๕.คุณชาญ เจ้าภาพ ๑ รูป (โอนแล้ว) 3,000.00 บาท (12/11/2558)

๖.คุณ.พัชราภรณ์ ชัยสายัณห์  //นายวรเศรษฐ์  ฉิมพรัตน์ // ด.ญ.ปิยฉัด ฉิมพรัตน์ //
และด.ญ.พิมชญา ฉิมพรัตน์ ร่วมเป็นเจ้าภาพ  ๑ รูป (โอนแล้ว) 3,000 บาท (19/11/2558)
๗. คุณวิลาสินี ศรสุวรรณ และนางวิไล อยู่ยัง ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ รูป (โอนแล้ว) 3,000 บาท (19/11/2558)
๘. คณะคุณกัลยาพัฒน์ จากนครสวรรค์ เดินทางไปถวายปัจจัยให้กับหลวงปู่ฯท่าน ที่วัดใหม่ปลายห้วย
จองเป็นเจ้าภาพบวชพระจำนวน ๖ รูป (ให้ปัจจัยกับหลวงปู่ฯท่าน) 18,000 บาท (22/11/2558)
๙.ครอบครัววงศ์เกียรติ์ขจร //ครอบครัวรอดเสถียร//ครอบครัวพิพรรธธนบูรณ์ เจ้าภาพ ๑ รูป (โอนแล้ว)  3,000.00 บาท (23/11/2558)
๑๐. คุณจุฬาลักษณ์ ภูมิไชยา//คุณสุวรรณา  ภูมิไชยา//คุณกัญนิกา  ดวงทอง//คุณพรพรรณ เหลืองอาภรณ์เลิศ//คุณศิริรัตน์  เสมาชัย//คุณวาสนา อินต๊ะจา//คุณกัลยภัสร์ บุญชู เจ้าภาพ ๑ รูป (โอนแล้ว) 3,000.00 บาท (24/111/2558)
๑๑.ชวิศาส์ เลิศมงคลธีรกุล เจ้าภาพ ๑ รูป (โอนแล้ว) 3,000.00 บาท (29/11/2558)

----------------------------------------------------------

ทำบุญเป็นค่าอาหารพระภิกษุและผู้มาร่วมปฎิบัติธรรม ๔- ๑๓ ธ.ค. ๕๘

๑.คุณPattana(พี่หมอ)(โอนแล้ว)     11,000.00 บาท (10/11/2558)
๒.คุณหลิน Liney (โอนแล้ว)            1,000.00 บาท (11/11/2558)
๓.คุณเมย์กับนัส Momay (โอนแล้ว)  2,000.00 บาท (11/11/2558)
๔.คณะคุณกัลยาพัฒน์ จากนครสวรรค์ เดินทางไปถวายให้กับหลวงปู่ฯท่านที่วัดใหม่ปลายห้วย
จำนวน 500.00 บาท  (ให้ปัจจัยกับหลวงปู่ฯท่าน) (22/11/2558)
๕.ครอบครัววงศ์เกียรติ์ขจร //ครอบครัวรอดเสถียร//ครอบครัวพิพรรธธนบูรณ์ (โอนแล้ว)  200.00 บาท (23/11/2558)
------------------------------------------------------------------------------
ทำบุญน้ำปานะ ๔- ๑๓ ธ.ค. ๕๘
๑.คุณหลิน Liney(โอนแล้ว)              1,000.00 บาท (11/11/2558)
๒.คุณเมย์กับนัส Momay (โอนแล้ว)     500.00 บาท (11/11/2558)
๓.คณะคุณกัลยาพัฒน์ จากนครสวรรค์ เดินทางไปถวายให้กับหลวงปู่ฯท่านที่วัดใหม่ปลายห้วย
จำนวน 500.00 บาท  (ให้ปัจจัยกับหลวงปู่ฯท่าน) (22/11/2558)

Additional information