ณ วัดใหม่ปลายหัวย อ.สามง่าม จ.พิจิตร ตั้งแต่วันที่ ๓ -๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ นี้
จึงขอเชิญชวนท่านที่สนใจ เข้าร่วมการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ในครั้งนี้
สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ วัดใหม่ปลายห้วย ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ ๓ ธันวาคม
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
อ่านเพิ่มเติมรายละเอียดการบวช คลิกที่นี่ครับ

Additional information