คำนำ

      คณะผู้จัดทำเว็บไซต์วัดใหม่ปลายห้วย ได้ทำการรวบรวมข้อมูลธรรมะรูปแบบสื่อต่างๆ จากคำสอนขององค์หลวงปู่ทองดี อนีโฆ(พระพิศาลญาณวงศ์)เมตตาแสดงธรรมแก่พระบวชใหม่ ลูกหลาน ญาติธรรม พ่อขาว แม่ขาว ลูกศิษย์ใกล้ชิด โดยได้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจในธรรม โดยแจกในโอกาสพิธีการต่างๆ แต่ยังมีอีกหลายท่านที่พลาดโอกาสได้รับสื่อธรรมะและข้อมูลที่มีคุณค่าเหล่านี้ 

       ทางเว็บไซต์ฯ จึงนำข้อมูลธรรมะที่หาได้ยาก รวบรวมในรูปแบบของหนังสือออนไลน์ รูปแบบmp3 รูปแบบคลิปวีดีโอ โดยจัดเป็นหมวดหมู่ เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา และสามารถดาวน์โหลดเก็บไว้เพื่อรับชมในภายหลัง การนำเสนอข้อมูลภายในเว็บไซต์นี้ยังเป็นอีกรูปแบบช่องทางหนึ่งที่ทันต่อยุคสมัย สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับวัดใหม่ปลายห้วยได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย

       อีกทั้งยังได้รวบรวมคำสอน การแสดงธรรมต่างๆจากพระครูใบฎีกาอุดร ฐานุตฺตโร (เจ้าอาวาสวัดใหม่ปลายห้วย)พระประสิทธิ์ วชิโร (รองเจ้าอาวาสวัดใหม่ปลายห้วย)พระนพฤทธิ์ อุปะนันท์ (พระขวัญ) โดยทุกท่านที่กล่าวมานี้เป็นพระนักปฎิบัติดีปฏิบัติชอบ ทั้งยังเป็นกำลังสำคัญแห่งกองทัพธรรมวัดใหม่ปลายห้วยแห่งนี้

       ข้อมูลเนื้อหาทั้งหมดภายในเว็บไซต์วัดใหม่ปลายห้วยนี้ หลวงปู่ท่านมีความประสงค์แจกให้เป็นธรรมทานแก่พุทธบริษัท และผู้สนใจอย่างแท้จริงทุกท่าน ฉะนั้นหากท่านใดหรือคณะใด มีความประสงค์จะนำไปพิมพ์เผยแพร่เป็นธรรมทาน ไม่ว่าในรูปแบบใดทั้งสิ้น จะกระทำได้ต้องได้รับอนุญาตจากหลวงปู่ท่านก่อน เช่นเดียวกับหนังสือเล่มอื่นๆทุกๆเล่ม

       แต่หากเห็นการพิมพ์เพื่อจำหน่ายหรือมีค่าตอบแทนใดๆ หลวงปู่ท่านขอสงวนลิขสิทธิ์ในทุกๆ ข้อมูลภายในเว็บไซต์ฯ ทุกๆ เล่ม

                                   คณะผู้จัดทำเว็บไซต์

                                     ธันวาคม ๒๕๕๖